Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Zatrudnianie cudzoziemców w polsce 2021/2022

zatrudnianie cudzoziemców w praktyce z uwgl. planowanych zmian z dnia 25 października 2021

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

25 października do sejmu trafił długo oczekiwany projekt zmian zasad legalizacji pobytu i pracy. Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Kurs ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Uwzględniając systemowy problem przewlekłości postępowań dotyczących cudzoziemców przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z tym zagadnieniem. Biorący udział zostaną także zapoznani z procesem składania odwołań i skarg do sądu administracyjnego w sprawach legalizacyjnych.

Kurs będzie miał charakter interaktywny i będzie realizowany z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców z wykorzystaniem m. in. orzeczeń sądów, protokołów kontroli, stanowisk SG i PIP w zakresie stosowanych przepisów. Kurs zakończony będzie testem bazującym na praktycznych przykładach, weryfikującym wiedzę uczestników zdobytą w czasie jego trwania.

15 grudnia 2021r.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

15 grudnia 2021r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 490,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 8.30-15.00, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:10 – 8:30

Program szkolenia

 1. [NOWOŚĆ] Projekt z dnia 25 października 2021 r. – planowane rewolucyjne zmiany procedur legalizacyjnych – etap sejmowy
  1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet na 24 miesiące.
  2. Ułatwienia zmian liczby godzin i stanowisk pracy na oświadczeniach, zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pobyt.
  3. Procedura turbo dla czekających na karty pobytu (zezwolenia na pobyt z nowymi oświadczeniami pracodawców/zleceniodawców)
  4. Zasady zmian zezwoleń na pracę.
  5. Priorytetowa ścieżka wizowa.
  6. Nowe strategie legalizacyjne.
 2. Co się stanie jeśli zostanie odwołany stan epidemii? Jak to wpłynie na legalizację pobytu i pracy obywateli Ukrainy? Jakie ryzyka dotykają tu pracodawców?
  1. Jak będzie wyglądała legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców po odwołaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego?
  2. Co się może stać jeżeli cudzoziemiec skorzystał z przedłużenia pobytu w ruchu bezwizowym i nie zajmował się sprawą zezwolenia na pobyt czasowy?
  3. Jakie działania podjąć w przypadku korzystania z tzw. przedłużenia covidowego?
  4. Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy po skorzystaniu
   z przedłużenia ważności dokumentu.
 3. Obywatele Ukrainy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?
 4. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Jak korzystać z ruchu bezwizowego – jak działa „pobyt na paszporcie biometrycznym”?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  6. Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 5. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – uproszczona legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy
  1. Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  2. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  3. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 6. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  2. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  3. Posiadacze Karty Polaka
  4. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  5. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 7. Zezwolenia „wojewódzkie” na pracę (typu A, B, C, D, E)
  1. Czy zatrudnianie obywateli Ukrainy na ich podstawie ma sens?
  2. Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?
 8. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 9. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 10. Case study

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - mec. Michał Nocuń

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”