Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Zatrudnianie cudzoziemców w polsce 2021 

zatrudnianie cudzoziemców w praktyce z uwgl. covid 19 oraz brexit

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

W trakcie szkolenia będą :
– omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania (w tym powstałe na skutek covid19 i Brexit) oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt.

14 czerwca 2021r.

Szkolenie ONLINE

390,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

14 czerwca 2021r. – Szolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 390,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 9.00-14.00, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

1. [NOWOŚĆ] Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

2. [NOWOŚĆ] Projekt ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:
– Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
– Jak mają działać uproszczone procedury?

3. [NOWOŚĆ] Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z przystąpieniem do Visa Waiver Program
– Nowe terminy wydawania wiz
– Nowe zasady ubezpieczeń zdrowotnych przy wjeździe na podstawie wizy

4. [NOWOŚĆ] Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach autorstwa Rady Ministrów – usprawnienie procedur
– Uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
– Nowe zasady zmiany pracodawcy przez cudzoziemca

5. [NOWOŚĆ] Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

6. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
a. Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:
• Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
• Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?
b. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:
• [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
• Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
• Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?
c. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
d. Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
e. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
f. Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
g. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
h. Czym się różni sytuacja cudzoziemca który był w Polsce kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego od tego który przyjechał później?
i. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?

7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
b. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
c. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
d. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
e. “Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
f. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
g. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
h. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

8. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
a. Jak formułować ofertę pracy?
b. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
a. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
c. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

11. Omówienie formularzy urzędowych, case study

12. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącym szkolenie.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest W FORMIE ZDALNEJ, systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert - mec. Michał Nocuń

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”