Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Uprawnienia menedżerów w stosunku do pracowników oraz zakres ich odpowiedzialności

Jak wiadomo prawo pracy ma charakter propracowniczy tzn gwarantuje zatrudnionym prawa, którym odpowiadają obowiązki nałożone na pracodawców. Przy czym należy pamiętać, że w „operacyjnym” zarządzaniu personelem pracodawców reprezentują menedżerowie, którzy za niewłaściwe działanie ponoszą różnego rodzaju odpowiedzialności i to nie tylko z zakresu prawa pracy ale również cywilnego i karnego. Ponieważ świadomość zakresu tych odpowiedzialności jest często bardzo ograniczona a nieuświadomione sankcje mogą być bardzo dotkliwe i to zarówno dla samej organizacji jak i dla menedżera, dlatego też zapraszamy na szkolenie podczas którego w przystępny sposób zostaną zaprezentowane uprawnienia i obowiązki menedżerów wynikające z różnego rodzaju przepisów oraz pokazane w jaki sposób należy je wypełniać tak aby nie popełnić błędów, które mogą skończyć się sankcjami.

Szkolenie prowadzone jest w formie ONLINE przez dr hab. Krzysztofa Walczaka.

Szkolenie ONLINE

490,00 zł + 23% VAT

2 grudnia 2021r.

Informacje organizacyjne szkolenia

2 grudnia 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 490,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 5-6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:40 – 9:00

Program szkolenia

Zakres szkolenia:

1. Zatrudnianie menedżerów:

– jak przygotować kontrakt menedżerski najlepiej odpowiadający potrzebom organizacji;
– czym różni się zatrudnienie menedżera na podstawie umowy o pracę od umowy cywilnoprawnej;
– czym różni się umowa o świadczenie usług od samozatrudnienia;
– jakie mogą być sankcje w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia menedżera

2. Zarządzanie czasem pracy:

– jak wybrać optymalny dla potrzeb organizacji system czasu pracy;
– o czym należy pamiętać ustalając harmonogramy i grafiki czasu pracy;
– w jaki sposób może prowadzić ewidencję czasu pracy oraz zgodnie z nią kontrolować pracowników;
– kiedy i w jaki sposób można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych;
– czy istnieją limity godzin nadliczbowych;
– czy można oczekiwać od pracownika „bycia w dyspozycji” po godzinach pracy;
– czy menedżer zawsze może zgodzić się na pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika;
– czy istnieje pojęcie „nienormowany czas pracy” i jakie są konsekwencje jego stosowania;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie w przypadku niewłaściwego zarządzania czasem pracy

3. Prawo do urlopu:

– w jaki sposób należy planować urlopy wypoczynkowe pracowników;
– czy menedżer może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody;
– czy menedżer może cofnąć pracownika z urlopu;
– czy menedżer może nie wyrazić zgody na urlop pracownika we wcześniej uzgodnionym terminie;
– czy menedżer może zobowiązać pracownika do odbierania emaili lub telefonów podczas urlopu;
– czy można zapłacić pracownikowi na jego wniosek ekwiwalent w zamian za udzielenie urlopu „w naturze”;
– w jaki sposób należy udzielać urlopu na żądanie;
– czy menedżer może nie wyrazić zgody na urlop na żądanie zgłoszony przez pracownika;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie w przypadku naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych;
– czy menedżer może nie udzielić zgody na urlop bezpłatny na wniosek pracownika;
– kiedy menedżer może z własnej inicjatywy wysłać pracownika na urlop bezpłatny

4. Egzekwowanie odpowiedzialności materialnej pracowników za straty spowodowane pracodawcy:

– w jakich przypadkach menedżer może wystąpić o odszkodowanie od pracownika za poniesione przez pracodawcę straty;
– co menedżer musi udowodnić pracownikowi aby można było wyegzekwować od pracownika naprawienie szkody spowodowanej pracodawcy;
– jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania jakie menedżer może wyegzekwować od pracownika;
– co się stanie jeżeli szkodę pracodawcy spowodowało kilku pracowników;
– w jakich przypadkach można zawrzeć z pracownikiem umowę o odpowiedzialności materialnej i co powinna ona zawierać;
– czym różni się odpowiedzialność pracownika który spowodował pracodawcy stratę w przypadku gdy ma podpisaną umowę o odpowiedzialności materialnej oraz gdy nie ma takiej umowy;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie w przypadku egzekwowania odpowiedzialności materialnej pracownika niezgodnie z naruszeniem przepisów

5. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników organizacji i porządku w procesie pracy:

– w jakich przypadkach menedżer może zastosować kary porządkowe;
– kiedy można zastosować karę upomnienia i nagany a kiedy karę pieniężną;
– w jaki sposób menedżer powinien zweryfikować informacje na temat podejrzenia naruszenia przez pracownika przepisów porządkowych obowiązujących w firmie;
– jak należy stosować procedurę porządkową w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych;
– w jaki sposób następuje udzielenie kary porządkowej;
– co może zrobić menedżer w przypadku gdy pracownik odwoła się od kary porządkowej;
– w jakich przypadkach menedżer udzielający kary porządkowej musi współpracować ze związkami zawodowymi;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie w przypadku stosowania innych kar porządkowych niż wynikają one z przepisów

6. Dostęp do infomacji danych osobowych Pracownikówi i Kandydatów do pracy:

– jakich informacji menedżer może domagać się od kandydata do pracy oraz pracownika bez ich zgody;
– do jakich informacji może mieć dostęp menedżer pod warunkiem uzyskania zgody kandydata do pracy/pracownika;
– w jaki sposób można wprowadzić monitoring pracowników i co może stanowić przedmiot kontroli;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie oraz pracodawca w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

7. Zasada równego traktowania/niedyskryminacji oraz przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

– co może zrobić menedżer w przypadku zarzutów kandydata do pracy o dyskryminację/nierówne traktowanie w procesie rekrutacji;
– jakimi argumentami może menedżer zbić zarzuty pracownika o dyskryminację/nierówne traktowanie w wynagradzaniu;
– na co musi zwracać uwagę menedżer przygotowując się do zwolnienia pracownika z pracy aby zapobiec zarzutom o dyskryminację/nierówne traktowanie
– w jaki sposób menedżer może przeciwdziałać mobbingowi w pracy;
– jakie sankcje mogą podnosić menedżerowie oraz pracodawca w przypadku naruszenia zasady równego traktowania/niedyskryminacji oraz mobbingu w pracy

8. Naruszenia przez menedżerów przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa cywilnego oraz karnego

– w jakich przypadkach menedżerowie ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwą współpracę ze związkami zawodowymi;
– za co mogą ponosić odpowiedzialność menedżerowie w przypadku niewłaściwego stosowania przepisów Kodeksu pracy;
– w jakich przypadkach menedżerowie mogą ponosić odpowiedzialność w związku z niewłaściwym prowadzeniem działalności socjalnej;
– na czym polega odpowiedzialność karna menedżerów na podstawie Kodeksu karnego
– jakie sankcje grożą członkom zarządu i rady nadzorczej za naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”