Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Umowy handlowe z uwzg. nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2021r. oraz utrudnień wywołanych na skutek covid-19

szkolenie prawne dla działów sprzedaży, zaopatrzenia i umów

jak zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami 

 

CELE SZKOLENIA

• omówienie NOWELIZACJI przepisów obowiązujących od 01.01.2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”),
• prezentacja sposobów zawierania umów; na jakie „triki” zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać,
• określenie osób upoważnionych do zawierania umów,
• omówienie sposobu konstruowania umów gospodarczych,
• przedstawienie sposobu czytania/ sprawdzania umów gospodarczych,
• prezentacja narzędzi prawnych pomocnych przy konstruowaniu i sprawdzaniu umów,
• omówienie wpływu COVID-19 na umowy nowe i już funkcjonujące.

17 maja 2021r.

Szkolenie ONLINE

390,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

17 maja 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 390,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
• słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,
• „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,
• jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
• nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,
• znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
• przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując umowę, najczęściej popełniane błędy.

2. Zawarcie umowy – praktyczne wskazówki
2.1.
• oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),
• negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
• aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).
2.2.
• list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),
• zamówienie kontrahenta, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,
• pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.
2.3.
• wzorzec umowny / Ogólne Warunku Umowy(OWU), Regulamin (m.in.: jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami umownymi w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; wzorzec w formie elektronicznej; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWU sprzedawcy czy OWU kupującego),
• umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych (m.in. procedura zawierania poszczególnych umów, odwoływanie się do umowy ramowej, limit kupiecki), jakich błędów nie popełniać,
• umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia takiej umowy,
• umowa przedwstępna (m.in.: ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy właściwej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie roszczeń).
2.4.
• zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego), umowy na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, jakie są konsekwencje nieprawidłowego pouczenie konsumenta o jego uprawnieniach (prawo zwrotu towaru do 1 roku), zwrot towaru (w jakim zakresie można bronić się przed zwrotem towaru, procedura zwrot towaru).
2.5.
• forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.
2.6.
• pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.

3. Konstruowanie umów – elementy wybrane
• zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,
• klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach – jak je identyfikować, konsekwencje zawarcia klauzul niedozwolonych w umowie, Rejestr Klauzul Niedozwolonych.

4. Nowelizacja 2021
Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta)
• definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, które podmioty skorzystają z nowelizacji, jakie obowiązki będą ciążyły na Przedsiębiorcach, którzy nie uzyskają nowego statusu,
• nowe uprawnienia Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w zakresie:
– Rękojmi,
– Klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
– Zwrotu towaru (nawet do 1 roku),
• regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy
„Uprzywilejowanego”,
• wpływ nowych przepisów na już zawarte umowy;
• jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWU, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne do wymagań określonych w nowelizacji.

5. COVID-19
• wpływ COVID-19 na realizację umowy (m.in. terminy dostawy, płatności), przesłanki uchylenia się od odpowiedzialności – elementy wybrane.

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.

Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.

Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.

Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.

Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne. 

Iwona

Dyrektor Handlowy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat Łukasz Świderek

Adwokat Łukasz Świderek

Adwokat, przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w z 10 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Sądzie Okręgowym X Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”