Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Towary podwójnego zastosowania (dual use)

nowe zasady obrotu dla produktów podwójnego zastosowania

9 września 2021r. weszły w życie nowe zasady w międzynarodowym handlu towarami podwójnego zastosowania na podstawie zmienionej wersji rozporządzenia (WE) nr 428/2009. 

Definicja: Towary Podwójnego Zastosowania (TPZ) to towary, które zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, choć mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych (np. w konstrukcji broni masowego rażenia). Często nie jesteśmy nawet świadomi, że mamy do czynienia z TPZ. Przykładem są chociażby tak nieskomplikowane produkty jak łożyska, rury, uszczelki, zawory lub niektóre wyroby ceramiczne. Trudność w klasyfikacji towaru jako TPZ polega na tym, że czynnikiem decydującym nie jest rodzaj towaru lecz: końcowe zastosowanie danego produktu, miejsce przeznaczenia oraz użytkownik końcowy.

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania:
• przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki i spedycji,
• agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,
• osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi,
• osoby odpowiedzialne za współpracę i kontakty z organami kontroli obrotu i organami monitorującymi,
• wszystkie osoby pragnące poszerzyć kwalifikacje w zakresie handlu zagranicznego towarami podwójnego zastosowania.

Cele szkolenia:
• przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia,
• konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja,
• przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie klasyfikowania towarów DU, zastosowania ułatwień oraz użycia stosownej dokumentacji.

Korzyści dla uczestników:
• udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,
• zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,
• zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,
• możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia.

8 grudnia 2021r.

Szkolenie ONLINE

625,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

8 grudnia 2021r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 625,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 9:00

Program szkolenia

1. Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:
• towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,
• klauzula „Catch All” i zasady jej stosowania.

2. Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:
• podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,
• pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,
• reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami strategicznymi,
• kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych będących w założeniu prekursorami towarów DU,
• najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu.

3. Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) – klasyfikacja towarów:
• lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce, klasyfikacja ECCN,
• rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 428/2009 z późniejszymi zmianami – załącznik I, rozporządzenia wprowadzające zmiany, wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz, tranzyt, pośrednictwo i pomoc techniczną, monitorowanie szczególnych przypadków importu.

4. Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:
• znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,
• praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,
• praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania (DU) na listach kontrolnych,
• demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR
4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.

5. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania, praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:
• rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,
• informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.
• teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.

7. Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisy karne:
• konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,
• sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.

8. Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:
• polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji operacji w ramach handlu międzynarodowego,
• szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.

9. Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.

*Trener zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności omawianych zagadnień oraz przedstawienie wybranych tematów w sposób bardziej szczegółowy, jeżeli wynika to ze zgłoszonych w toku szkolenia potrzeb uczestników.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Funkcjonariusz organów celno-skarbowych

Funkcjonariusz organów celno-skarbowych pełniący stanowiska kierownicze, trener, konsultant, absolwent studiów o kierunku stosunków międzynarodowych w specjalności obsługa celna biznesu międzynarodowego. 25-letnie doświadczenie w strukturach organów celno-skarbowych, Uczestnik konferencji międzynarodowych, eventów i szkoleń w kraju i za granicą poświęconych tematyce prawa celnego i ograniczeniom pozaekonomicznym.

Aktualnie wykładowca przedmiotu „Wspólnotowa Taryfa Celna” na studiach podyplomowych o kierunku „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym” na Akademii Sztuki Wojennej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”