Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

KONTRAKTY HANDLOWE Z UWGL. ZMIAN W 2020r.

SZKOLENIE PRAWNE DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY, ZAOPATRZENIA I UMÓW

JAK SPORZĄDZAĆ UMOWY HANDLOWE, ZABEZPIECZAĆ INTERESY FIRMY I ZARZĄDZAĆ KONTRAKTAMI?

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

Jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
Jak zabezpieczyć interesy firmy zarówno na etapie zawierania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi?
Jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych oraz skutecznie dochodzić roszczeń reklamacyjnych?
Jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?
Jak dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
Jak dostosować procedury i dokumenty w firmie w celu dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych obowiązujących w 2020r.
Jakie zmiany wchodzą w życie w 2020r. 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich problemów i pytań (pocztą elektroniczną) przed rozpoczęciem szkolenia. W programie szkolenia przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Ekspertem – Łukaszem Świderkiem. W trakcie warsztatów istnieje możliwość analizy dostarczonych przez Państwa dokumentów.

13 maja 2020r.

Wrocław

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – WROCŁAW

13 maja 2020r. – Q Hotel Plus Wrocław****
Ul. Zaolziańska 2 Wrocław
https://www.qhotels.pl/

Q Hotel Plus Wrocław**** – nowoczesny hotel biznesowy, położony jest w centrum Wrocławia, 1,5 km od rynku starego miasta oraz 800 metrów od dworca kolejowego Wrocław Główny. Centrum dysponuje parkingiem (ilość miejsc ograniczona, obowiązkowa rezerwacja miejsc). 

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch

Zajęcia trwają w godzinach: 9:00-16:00.

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania 265,00 zł netto
Pokój dwuosobowy 306,00 zł netto

23 czerwca 2020r.

Warszawa

690,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia – WARSZAWA

23 czerwca 2020r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor Centrum
Ul. Sienna 39, Warszawa
www.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor Centrum – znajduje się w budynku Warsaw Towers, zaledwie 350 metrów od Pałacu Kultury i Nauki, w sąsiedztwie CH Złote Tarasy oraz Dworca Centralnego.

Cena szkolenia wynosi: 690,00 zł + 23% VAT
W cenie uwzględniono:
– 8 h dydaktycznych zajęć (1 h dydaktyczna = 45 min)
– konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe
– materiały pomocnicze
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch

Zajęcia trwają w godzinach: 9:30-16:00.

Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie
• terminologia, jak czytać akty prawne i umowy, jak interpretować umowy,
• „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”,
• jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
• nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów,
• znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
• hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy.

II. Nowości i zmiany w 2020r.
1. Przepisy na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów, w zakresie:
– Rękojmi,
– Klauzul niedozwolonych,
– Prawa Zwrotu towaru, w terminu 14 dni,
– Roszczeń regresowych do poprzednich sprzedawców.
2. Nowe regulacje prawne; nowe uprawnienia części uprzywilejowanych Przedsiębiorców
– potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów,
– prawidłowe schematy postępowania w stosunku do nowej grupy uprzywilejowanych Przedsiębiorców, nowe zapisy w umowach
– procedury i dokumenty, które należy zmienić w każdej firmie w celu dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych,
– skutki oddziaływania nowych przepisów,
– sankcje / kary za niestosowanie się do nowych rozwiązań prawnych.
3. Wybrane przepisy z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, związane z:
• terminami zapłaty
• skutkami nieterminowej zapłaty przez dłużnika

III. Zawieranie umów – praktyczne wskazówki
• oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy),
• negocjacje (zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
• aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy),
• list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”),
• zamówienia, zapytania  – jak je traktować?,
• wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia
• wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy),
• umowa ramowa – skutki prawne, na co zwracać szczególną uwagę,
• umowa na wyłączność – konsekwencje, korzyści, zagrożenia,
• umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej; przedawnienie),
• zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta,
• pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia,
• forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania,
• kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy,
• badanie wiarygodności kontrahentów –  gdzie szukać informacji.

IV. Konstruowanie i sprawdzanie umów
• zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe,
• prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument,
• cechy szczególne umów, preambuła, słowniczek, skróty, język umowy, klauzula wyboru prawa,
• przedmiot umowy,
• prawa i obowiązki stron,
• modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks,
• załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja),
• zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu),
• klauzula poufności, klauzula arbitrażowa,
• terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych),
• czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej,
• odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie),
• zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka,
• wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy,
• różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy (czy istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania umowy,?),
• jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014r.,
• sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere),
• klauzule niedozwolone w umowach
– identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul
– niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych
– czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?
• e-mail, sms, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?
• na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy?

V. Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności.

VI. Problemy z realizacją umowy
• klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?
• jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych,
• niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować?
• cesja wierzytelności, potrącenie,
• przedawnienia roszczeń – terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?
• metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

VII. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach.

VIII. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach.

IX. Tajemnica przedsiębiorstwa.

X. Studium przypadków – analiza własnych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników.

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.

Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.

Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.

Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.

Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne. 

Iwona

Dyrektor Handlowy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Ekspert - adwokat Łukasz Świderek

Adwokat Łukasz Świderek

Adwokat, przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w z 10 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Sądzie Okręgowym X Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.pl

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”