Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Regulamin współpracy i informacje dotyczące ochrony danych osobowych (zgodnie z RODO)

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem współpracy i organizacji szkoleń otwartych i zamkniętych, który można pobrać tutaj.

ADMINISTRATOR DANYCH

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia Kadr PARTNER Rafał Wesołowski (zwaną dalej CSK PARTNER) z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, zarejestrowanym w CEIDG. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez CSK PARTNER prosimy kierować pocztą tradycyjną na adres siedziby bądź pocztą elektroniczną na adres: biuro@csk-partner.com. CSK PARTNER posiada i otrzymuje dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne, formularze zgłoszenia uczestnictwa lub w czasie szkoleń) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje) lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Dane udostępniane przez inną osobę dotyczą tylko podstawowych informacji związanych z działalnością zawodową takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcja w firmie.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

I. Realizacja umowy / zamówienia, organizacji szkolenia – PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b i f) RODO. Dane przetwarzane będą do momentu wykonania zobowiązań wobec Zamawiającego oraz do okresu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Źródło danych:
• umowy/zamówienia – realizacji usługi pomiędzy CSK PARTNER a Zamawiającym
• formularz zgłoszenia uczestnictwa – umożliwiający zapisanie się na szkolenie otwarte lub zamówienie szkolenia zamkniętego
• lista obecności – umożliwiająca wystawienie stosownych dokumentów poświadczających obecność Uczestników na szkoleniu

Przetwarzanie takich danych będzie polegało na kontaktach związanych z realizacją umowy / usługi, udokumentowaniu realizacji usługi, dochodzeniu roszczeń, sporządzeniu dokumentacji i archiwizacji, przechowywaniu danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, rozpatrywania reklamacji, rozliczenia usługi.

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

II. Marketing własny
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane przetwarzane będą do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora.

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe i kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez CSK PARTNER do celów marketingu własnego. Przetwarzanie takich danych będzie podejmowane w celu dokonywania działań na rzecz prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż usług oraz budowanie relacji biznesowych.

III. Kontakt mailowy i telefoniczny
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Żródło:
• newsletter – Państwa adres mailowy będzie wykorzystywany po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera od CSK PARTNER o aktualnej ofercie szkoleń. Przetwarzanie danych będzie wykonywane do momentu rezygnacji z newslettera. Niezależnie od zgody na newsletter, administrator mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.
• odpowiedź na przesłane zapytanie drogą elektroniczną (e-mail) bądź telefonicznie. W przypadku przesłania wiadomości e-mail bądź kontaktu telefonicznego, wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby lub zapytania. Przetwarzanie danych będzie wykonywane do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

IV: Organizacja szkolenia (konferencji, wydarzenia),
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu, konferencji lub w innym wydarzeniu organizowanym przez CSK PARTNER, Administrator może udostępnić dane hotelom, wykładowcom lub innym Uczestnikom oraz innym podmiotom związanym z poprawną organizacją szkolenia. Dane przetwarzane będą do wykonywania zobowiązań oraz do okresu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

V. Wykonanie ciążących obowiązków prawnych i przechowywanie dokumentacji
PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
W przypadku wykonywania umowy / zamówienia / usługi lub innego świadczenia dla Państwa, CSK PARTNER będzie przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych będzie wykonywane do momentu obowiązku przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów.

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI I NEWSLETTER

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro@csk- partner.pl lub pocztą tradycyjna na adres siedziby administratora.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z przepisami RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
1) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO
2) sprostowania danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO
3) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO
4) ograniczenia przetwarzania, w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO
5) przeniesienia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes administratora, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO

Realizacja w/w uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO (np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administratorowi nie przysługuje prawo do odmowy uwzględnienia żądania gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych). W przypadku odmowy uwzględnienia żądania przez Administratora, otrzymacie Państwo odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@csk- partner.pl lub pocztą tradycyjna na adres siedziby administratora.

Zgodnie z zapisami określonymi w RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

ODBIORCY DANYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na nasze zlecenie, a w przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu, dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację realizowanej usługi
2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: organy i urzędy państwowe lub samorządowe, sądy, komornicy, biura informacji gospodarczej, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W momencie przekazania danych do państw trzecich, co do zasady przekazanie danych nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”